دانشگاه علمی کاربردی واحد ساپکو تهران

نمر ات میان ترم آمار و احتمالات دانشگاه علمی کاربردی ساپکو تهران

نمرات میان ترم ریاضی عمومی علمی کاربردی ساپکو گروه 1

نمرات میان ترم ریاضی عمومی علمی کاربردی ساپکو  گروه2